Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Мова матеріалів: українська, російська, англійська та польська.

 • Матеріали подаються у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.

 • Технічні вимоги:

  Текст у форматі doc. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів). – наприклад, Petrenko (Ivanenko).

  Основний текст – шрифт Times New Roman 14 пт., інтервал 1,5.

  Абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині.

  Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

  Обсяг статті – від 12000 до 24000 знаків.

  Лапки – форма “ ”.

  Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 145], де 5 – номер джерела за списком використаних джерел, 145 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [2; 4; 9] або [3, с. 42; 8, с. 55; 11, с. 350]. Посилання на архівні джерела – [8, арк. 258, 231зв].

  Список використаної літератури складається відповідно до вимог таких стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”; ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 “Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання”; ДСТУ 3582–97 “Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”; ГОСТ 7.12–93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.

  Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ.

  Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104х170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpi і зберігається у форматі TIF (IBM PC). Підпис розміщувати під малюнком із позначенням «Рис.».

 • Матеріали розташовуються у такій послідовності:

  • УДК;

  • ініціали та прізвище автора (авторів) (мовою оригіналу);

  • назва статті мовою оригіналу;

  • анотація (1800–2400 знаків) мовою оригіналу;

  • ключові слова мовою оригіналу;

  • текст статті (обсяг – 12–24 тис. знаків, як виняток – не більше 40 тис. знаків);

  • список використаних джерел і літератури;

  • ім’я та прізвище англійською мовою;

  • назва статті, анотація та ключові слова англійською мовою;

  • ініціали та прізвище російською мовою;

  • назва статті, анотація та ключові слова російською мовою.

 • До статті додаються:

  Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон, e-mail.

  Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Для аспірантів і здобувачів обов’язковим є відгук керівника.

  Для розміщення на веб-сторінці видання та поширення в мережі Інтернет слід подати текст статті обсягом 6–8 сторінок англійською мовою.

 • Автор статті несе відповідальність за правильність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них, що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: вичитано, відредаговано, дата, підпис.

  Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора).

 • Статті надсилати до 1 грудня 2015 року на адресу редколегії в одному примірнику з підписами авторів.

  Кафедра історії України, вул. Татарська, 14, каб 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300 та в електронному варіанті за адресою: kaf_ukr_history@kpnu.edu.ua. Контактні особи: відповідальний редактор Завальнюк Олександр Михайлович, заступник відповідального редактора Трубчанінов Сергій Васильович (03849) 25057

Керівництво для авторів

Редакційна колегія наукового збірника “Освіта, наука і культура на Поділлі”, що входить до переліку наукових фахових видань ДАК України (постанова президії ВАК України, бюлетень ВАК України. – 2010. – № 7), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук за спеціальністю «історичні науки», приймає наукові статті, повідомлення та рецензії до тому 22, який вийде 2015 року. Вони мають відповідати таким напрямкам, як:

 • розвиток культурно-освітньої сфери Поділля;
 • діячі освіти, культури і науки на Поділлі;
 • ідеологія, політика та культура;
 • етнокультура, конфесійне життя і побут подолян;
 • хроніка наукового і освітнього життя;
 • рецензії, огляди, бібліографія.

Представлені в редакцію статті, повідомлення та рецензії мають відповідати вимогам ВАК України та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5 – С. 26-30), у структурі яких передбачені:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновок з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з даного напряму.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.