Освіта, наука і культура на Поділлі

Збірник наукових праць, включений до переліку фахових видань України, в якому публікуються статті, повідомлення, рецензії, огляди та хроніки в галузі “Історичні науки” зі спеціальностей: 07.00.01 – Історія України; 07.00.04 – Археологія; 07.00.05 – Етнологія; 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.  

Засновником збірника наукових праць “Освіта, наука і культура на Поділлі” виступив Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Збірник наукових праць включений до державного реєстру друкованих засобів масової інформації (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 20176-9976 ПР від 05.07.2013 р. видане Державною реєстраційною службою України).

Постановою президії ВАК України його включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю “Історичні науки” (№ 1-05/2 від 10.03.2010 р.). Збірник наукових праць “Освіта, наука і культура на Поділлі” індексується наукометричною базою Google Scholar. Йому також присвоєно номер міжнародного стандарту ІSSN (ISSN 2309-8384).

Започатковано випуск видання у 1998 р., коли вийшов том 1. Наступний том вийшов у 2002 р. З того часу збірник видається періодичністю один раз на рік. У 2006 р. вийшло три томи, у 2007–2011 рр. – виходило по два томи на рік. Всього опубліковано 21 том, кожен накладом 300 примірників.


Редакційна колегія:

О. П. Реєнт, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (голова редакційної колегії);

О. М. Завальнюк, доктор історичних наук, професор (відповідальний редактор);

Л. В. Баженов, доктор історичних наук, професор;

В. П. Газін, доктор історичних наук, професор;

О. П. Григоренко, доктор історичних наук, професор;

Фелікс Кірик, доктор габілітований, професор (м.Краків, Республіка Польща);

С. А. Копилов, доктор історичних наук, професор;

В. С. Лозовий, доктор історичних наук, професор;

Рімвидас Петраускас, доктор історичних наук, професор (м.Вільнюс, Литовська республіка);

В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор;

В. С. Степанков, доктор історичних наук, професор;

А. Г. Філінюк, доктор історичних наук, професор;

В. А. Дубінський, кандидат історичних наук, доцент;

С. В. Трубчанінов, кандидат історичних наук, доцент (заступник відповідального редактора);

О. М. Федьков, кандидат історичних наук, професор;

О. Б. Комарніцький, кандидат історичних наук, доцент (відповідальний секретар);

В. Г. Байдич, кандидат історичних наук.

 

Науково-дослідна робота є одним із пріоритетних напрямів діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Опублікування наукових збірників розпочалося в університеті з перших років його заснування (у 1918–1921 рр. видавалися Наукові записки історично-філологічного факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету) і було відновлено наприкінці 1990-х рр. минулого століття. Ініціатором заснування збірника “Освіта, наука і культура на Поділлі” став декан історичного факультету О.М.Завальнюк.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...